Glosariusze, słowniki autorskie


Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis akredytywa dokumentowa – documentary letter of credit akredytywa zabezpieczająca – stand-by letter of credit bank krajowy – domestic bank bank państwowy – State bank bank przejmowany – target bank bank przejmujący – bidding bank bank spółdzielczy – cooperative bank bank zagraniczny – foreign bank bankowe rozliczenia pieniężne – bank financial settlements Bankowy Fundusz Gwarancyjny – the Banking Guarantee Fund bankowy papier wartościowy – bank security bliskie powiązania – close links czynność bankowa – banking operation działalność transgraniczna…

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bank zagraniczny – foreign bank certyfikat depozytowy – certificate of deposit depozyt papierów wartościowych – depository for securities dom maklerski – brokerage house doradca inwestycyjny – investment adviser działalność maklerska – brokerage activity emitent papierów wartościowych – issuer of securities finansowy kontrakt terminowy – financial-futures contract giełda papierów wartościowych – stock exchange grupa kapitałowa – capital group informacja poufna – inside information instrument finansowy – financial instrument instrument rynku pieniężnego – money-market instrument…

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis administracja podatkowa – tax administration czynność sprawdzająca – inspection act deklaracja (podatkowa) – (tax) return działalność gospodarcza – economic activity informacja podatkowa – tax information inkasent podatku – tax collector inkaso podatku – encashment of taxes izba skarbowa – fiscal chamber kara porządkowa – procedural penalty kontrola podatkowa – tax control korekta deklaracji – tax return correction księga podatkowa – tax book nadpłata podatku – tax overpayment obniżka (podatku) – (tax) abatement obowiązek podatkowy – tax liability…

Obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Kursywą oznaczono zapożyczenia (naturalizowane), terminy będące elementem mikrosystemu terminologicznego opatrzono znakiem *ms, zaś homonimy bliskoznaczne – znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis arkusz kuponowy oprocentowania – interest coupon sheet arkusz wykupu obligacji – redemption bond sheet bank – bank bank-reprezentant – representative bank cena emisyjna obligacji – issue price of bonds dom maklerski – brokerage house emitent (obligacji) – (bonds) issuer gmina – gmina *ms jednostka samorządu terytorialnego – territorial self-government unit koncesjonariusz – concessionaire Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – the…

Podatek akcyzowy

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis administracyjny dokument towarzyszący – accompanying administrative document akcyza – excise deklaracja dla podatku akcyzowego – excise duty return deklaracja uproszczona (dla podatku akcyzowego) – simplified (excise duty) return kwota akcyzy – excise amount legalizacyjny znak akcyzy – legalization excise duty mark napój alkoholowy – alcoholic beverage niezarejestrowany handlowiec – non-registered trader numer akcyzowy – excise identification number obowiązek podatkowy w akcyzie – excise duty liability olej opałowy – heating oil paliwo silnikowe – engine fuel płatnik…