PT TEPIS w obronie tłumaczki – Wojewoda chce ukarać tłumaczkę za interpretację prawa

W trakcie kontroli repertorium Wojewoda Kujawsko-Pomorski wytknął tłumaczce nieprawidłowość polegającą jego zdaniem na niezasadnym pobieraniu wynagrodzenia za tłumaczenie ustne powiększonego o 25% ze względu na terminologię specjalistyczną. Wojewoda zalecił tłumaczce, aby w przyszłości nie występowała o wyższą stawkę za tłumaczenie ustne specjalistyczne. W odpowiedzi tłumaczka poinformowała Wojewodę, że nie zamierza zastosować się do zalecenia przedstawionego w wystąpieniu pokontrolnym. Tłumaczka wskazała również, że tłumacz przysięgły otrzymuje wynagrodzenie na podstawie ostatecznego postanowienia organu administracji publicznej bądź prawomocnego orzeczenia sądu zlecającego tłumaczenie. Kwestionując wysokość wynagrodzenia przyznanego tłumaczce Wojewoda de facto podważa orzeczenie uprawnionego organu. W reakcji na odpowiedź tłumaczki Wojewoda przekazał sprawę Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości wskazując, iż „zasadne jest dokonanie oceny wykonywania zadań tłumacza przysięgłego w zakresie sposobu pobierania wynagrodzenia za tłumaczenia ustne zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.”

W niniejszej sprawie stanowisko PT TEPIS jest jednoznaczne:

  1. Wykładnia przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego dopuszcza domaganie się przez tłumacza przysięgłego stawki podwyższonej o 25% za tłumaczenie ustne specjalistyczne – w biuletynie PT TEPIS nr 92 zawarta jest opinia prawna adw. Moniki Antosik-Bandurskiej potwierdzająca możliwość pobierania wynagrodzenia za tłumaczenie ustne podwyższonego o 25%.
  • PT TEPIS stanowczo przeciwstawia się uzurpowaniu przez wojewodów prawa do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Do interpretacji tych przepisów nie jest uprawniony ani wojewoda, ani Minister Sprawiedliwości ani Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, ale wyłącznie organ wskazany w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zlecający tłumaczenie w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Decyzja takiego organu może podlegać każdorazowo weryfikacji przez sąd.

Ponieważ sprawa dotyczy kwestii nadzwyczaj istotnej dla całego środowiska tłumaczy przysięgłych, Rada Naczelna PT TEPIS postanowiła wesprzeć tłumaczkę będącą członkiem PT TEPIS poprzez sfinansowanie kosztów obrony przed KOZ przy Ministrze Sprawiedliwości. Prowadzenia sprawy podjął się adw. Paweł Gugała z kancelarii SG Legal. Na wniosek obrońcy Komisja dokonała reasumpcji postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i zwróciła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wniosek o wszczęcie postępowania z żądaniem usunięcia braków formalnych, w szczególności poprzez wskazanie, o co właściwe tłumaczka jest obwiniona.

Za zgodą naszej koleżanki tłumaczki będziemy informować o dalszych losach postępowania i o jego wyniku.


Telegram 37/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Działając na podstawie art. 10 ust. 1f. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712, z 2020 r. poz 695, 1086), Rada Naczelna podjęła  większością głosów decyzję  o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPS Rada Naczelna poinformuje po podjęciu stosownej decyzji.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Rada NaczelnaTelegram 36/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Mając na uwadze zdrowie naszych Członków i Sympatyków oraz w związku z nadal dużym zagrożeniem zakażeniem COVID-19 oraz prognozowaną na jesień drugą falą  pandemii, Rada Naczelna i Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS podjęło decyzję dotyczącą wcześniej już zapowiadanej Konferencji Jubileuszowej i Warsztatów Przekładu Specjalistycznego PT TEPIS oraz Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS. Zarówno Konferencja Jubileuszowa, jak i Walne Zgromadzenie będą przeprowadzone w formie zdalnej.

Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane w godzinach popołudniowych dnia 9 października br., a Konferencja Jubileuszowa i Warsztaty Przekładu Specjalistycznego odbędą się w dniach 17 i 18 października br.

Wśród prelegentów sesji plenarnej Konferencji Jubileuszowej będziemy gościć m.in. prof. Katarzynę Kłosińską, prof. Łucję Biel, dr Annę Szczęsny, naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych MS dr. Bolesława Cieślika, prof. Artura D. Kubackiego, notariusza Tomasza Kota, wiceprezesa Izby Notarialnej, mec. Pawła Gugałę i tłumaczy z ciekawymi prelekcjami.

Po sesji plenarnej – zgodnie z tradycyjną formułą – odbędą się Warsztaty Przekładu Specjalistycznego w sekcjach językowych.

Szczegółowy program podamy w drugiej połowie sierpnia. Już dzisiaj Państwa zapraszamy i prosimy zaplanować udział w obu tych ważnych dla nas wszystkich wydarzeniach.

Jednocześnie informuję, że w dniach 3 -14 sierpnia 2020 r. Biuro PT TEPIS będzie nieczynne. 

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezes