Terminologia autorytatywna


Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bezpieczeństwo i higiena pracy – work safety and hygiene choroba zawodowa – occupational disease czas pracy – working time dzień powszedni (dzień pracy) – weekday dzień roboczy – working day dzień wolny od pracy – rest-day gałąź pracy – branch of work godziny nadliczbowe – overtime Kodeks pracy – Labour Code miejsce pracy – workplace młodociany pracownik – young employee niezdolność do pracy – incapacity to work ochrona zdrowia – health protection odpowiedzialność materialna pracowników – financial…

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis akcja – share *Hbl akcja imienna – registered share akcja na okaziciela – bearer share akcja uprzywilejowana – preference share akcja zwykła – ordinary share akcjonariusz (spółki kapitałowej) – shareholder *Hbl akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej – shareholder *Hbl of a limited joint-stock partnership akcjonariusz zwykły – ordinary shareholder akt notarialny – notarial deed akt założycielski – founding act aport – contribution in kind bezwzględna większość głosów – absolute majority of votes cena emisyjna…

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Kursywą oznaczono zapożyczenia (naturalizowane), terminy będące elementem mikrosystemu terminologicznego opatrzono znakiem *ms, zaś homonimy bliskoznaczne – znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis aukcja – auction bezpodstawne wzbogacenie – unjustified enrichment czyn niedozwolony – tort burmistrz – mayor czynność prawna – act in law dalszy zapis – sublegacy data pewna – authenticated date dług spadkowy – inherited debt droga konieczna – (right of) necessary way dział spadku – division of the estate dziedziczenie ustawowe – statutory succession gmina – gmina *ms gwarancja jakości – guarantee of quality kara…

System prawnej terminologii zunifikowanej Polterm – 1

Formuła i zakres przedmiotowy systemu Polterm System terminologii Polterm powstał w 1991 roku pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS sumptem Wydawnictwa TEPIS jako pierwszy w Polsce profesjonalnie zaprojektowany system obcojęzycznej prawnej terminologii zunifikowanej utworzony z zastosowaniem zasad przyjętych we współczesnym terminoznawstwie (Wüster 1955, Felber i Budin 1989, Sager 1990, Lukszyn i Zmarzer 2001, ISO 15188) i w systematycznej działalności terminologicznej uznanych instytucji międzynarodowych (ONZ, UE, Infoterm). Powstały w ten sposób, z zastosowaniem narzędzi komputerowych firmy TRADOS, zbiór terminologii prawa polskiego w języku angielskim obejmuje około 10 000 terminów polskich i ich ekwiwalentów angielskich użytych w tłumaczeniu na język angielski około 50 polskich ustaw i rozporządzeń w dziedzinie prawa cywilnego, zwłaszcza prawa handlowego i podatkowego, zebranych w publikacji “The Polish Law Collection”. Podobny zbiór powstaje również w języku niemieckim, obejmujący obecnie około 2000 terminów użytych w tłumaczeniu kodeksu spółek handlowych i pięciu ustaw podatkowych zebranych w publikacji…

Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – RU

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r. Województwo – воеводство Wojewoda – воевода Wicewojewoda – заместитель воеводы Statut województwa – устав воеводства Organy województwa – органы воеводства Sejmik województwa – сеймик воеводства Przewodniczący sejmiku – председатель сеймика Radny sejmiku – депyтат воеводства Zarząd województwa – правление воеводства Urząd wojewódzki – воеводское yправление Marszałek województwa – маршал воеводства Wiceprzewodniczący zarządu województwa – заместитель головы управления воеводства Członek zarządu województwa – член управления воеводства Urząd marszałkowski województwa – управление маршала воеводства Kancelaria marszałka – кабинет маршала Rzecznik prasowy marszałka – пресс-секретарь маршала Asystent marszałka – ассистент маршала Samorząd województwa – воеводское самоyправление Powiat – повят Starosta – староста rgany powiatu – органы повята Zarząd powiatu – правление повята Rada powiatu – совет повята Starostwo powiatowe – повятовое староство Gmina – гмина Wójt – войт Burmistrz – бyргомистр Prezydent miasta – президент города Zarząd…