Glosariusze, słowniki autorskieDziałalność ubezpieczeniowa

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis agent ubezpieczeniowy – insurance agent biuro narodowe – national bureau cedent – assignor czynność ubezpieczeniowa – insurance act duże ryzyko – large risk dział ubezpieczeń – class of insurance działalność reasekuracyjna – reinsurance activity działalność ubezpieczeniowa – insurance activity główny oddział – main branch grupa ubezpieczeń – group of insurance krajowy zakład ubezpieczeń – domestic insurance establishment likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – liquidation of a mutual insurance society matematyka ubezpieczeniowa – insurance mathematics minimalny kapitał gwarancyjny…

Swoboda działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis akta ewidencyjne – records files akta rejestrowe (przedsiębiorcy) – registration files (of an entrepreneur) bezpieczny podpis elektroniczny – secure electronic signature działalność budowlana – construction activity działalność gospodarcza – economic activity działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji – economic activity subject to concession-granting *Hbl działalność handlowa – commercial activity działalność objęta licencją – activity subject to a licence działalność objęta zezwoleniem – activity subject to a permit działalność objęta zgodą – activity…

Prawo dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bilans płatniczy – balance of payments dewizy – foreign exchange działalność kantorowa – exchange bureau activity jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – clearing unit of the International Monetary Fund (SDR) krajowy środek płatniczy – domestic tender międzynarodowa pozycja inwestycyjna – international investment position nierezydent – non-resident obrót dewizowy – foreign exchange dealings obrót wartościami dewizowymi – dealings in foreign exchange values papiery wartościowe udziałowe – share securities platyna dewizowa – foreign exchange standard platinum prawny środek…

Prawo celne

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis agencja celna – customs agency agent celny – customs agent czynność kontroli celnej – customs control act dług celny – customs debt dozór celny – customs supervision droga celna – customs route dyrektor izby celnej – director of a customs chamber funkcjonariusz celny – customs official izba celna – customs chamber kontyngent taryfowy – tariff quota laboratorium celne – customs laboratory magazyn czasowego składowania – temporary storage facility naczelnik urzędu celnego – head of customs office należności…