Repozytorium


Typowe pisma procesowe

Towarzystwo TEPIS zebrało i opracowało zbiór pism paralelnych, który pomoże tłumaczom przygotować się w drodze samokształcenia do wykonywania tłumaczeń na Policji, w prokuraturze i sądzie zgodnie z intencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. Dyrektywa ta “zmierza do zapewnienia podejrzanym lub oskarżonym prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, z myślą o zapewnieniu im prawa do rzetelnego procesu sądowego“. W punkcie (30) dyrektywy uściślono, iż zagwarantowanie rzetelności procesu wymaga, aby tłumaczone były wszystkie orzeczenia o pozbawieniu danej osoby wolności, każdy zarzut lub akt oskarżenia oraz każdy wyrok. Zbiór pism paralelnych obejmuje: Polskie pisma procesowe i sądowe: protokół zatrzymania osoby, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokół przesłuchania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia, wyrok, a także europejski nakaz aresztowania. Obcojęzyczne paralelne pisma procesowe i sądowe, tj. odpowiedniki tych pism, sporządzane w państwach członkowskich państw UE (a także w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie). We wszystkich tych pismach występuje specjalistyczna terminologia i frazeologia typowa dla danej kategorii dokumentów. Wyciągi z przepisów prawa karnego: polskiego kodeksu karnego (art.…


Działalność ubezpieczeniowa

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis agent ubezpieczeniowy – insurance agent biuro narodowe – national bureau cedent – assignor czynność ubezpieczeniowa – insurance act duże ryzyko – large risk dział ubezpieczeń – class of insurance działalność reasekuracyjna – reinsurance activity działalność ubezpieczeniowa – insurance activity główny oddział – main branch grupa ubezpieczeń – group of insurance krajowy zakład ubezpieczeń – domestic insurance establishment likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – liquidation of a mutual insurance society matematyka ubezpieczeniowa – insurance mathematics minimalny kapitał gwarancyjny…

Swoboda działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis akta ewidencyjne – records files akta rejestrowe (przedsiębiorcy) – registration files (of an entrepreneur) bezpieczny podpis elektroniczny – secure electronic signature działalność budowlana – construction activity działalność gospodarcza – economic activity działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji – economic activity subject to concession-granting *Hbl działalność handlowa – commercial activity działalność objęta licencją – activity subject to a licence działalność objęta zezwoleniem – activity subject to a permit działalność objęta zgodą – activity…

Prawo dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bilans płatniczy – balance of payments dewizy – foreign exchange działalność kantorowa – exchange bureau activity jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – clearing unit of the International Monetary Fund (SDR) krajowy środek płatniczy – domestic tender międzynarodowa pozycja inwestycyjna – international investment position nierezydent – non-resident obrót dewizowy – foreign exchange dealings obrót wartościami dewizowymi – dealings in foreign exchange values papiery wartościowe udziałowe – share securities platyna dewizowa – foreign exchange standard platinum prawny środek…