Repozytorium


Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis budżet państwa – State budget dochód roczny – annual income działalność rolnicza – agricultural activity działalność wykonywana samodzielnie – activity carried on individually dział specjalny produkcji rolnej – special branch of agricultural production emerytura – retirement pension koszt uzyskania przychodu – revenue earning cost kwota podatku – tax amount lokal mieszkalny – living accommodation lokal użytkowy – business premises nieograniczony obowiązek podatkowy – unlimited tax liability odpis amortyzacyjny – depreciation write-off odsetki od…

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis Agencja Nieruchomości Rolnych – the Agricultural Property Agency Agencja Rynku Rolnego – the Agricultural Market Agency cel statutowy – objective as stated under statute fundusz celowy – earmarked fund jednostka budżetowa – State budget entity kościelna osoba prawna – church legal person koszt reklamy – advertisement cost koszt reprezentacji – official entertainment cost koszt uzyskania przychodu – revenue earning cost niegospodarcza działalność statutowa – non-economic activity as stated under statute odpis amortyzacyjny –…

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bezpieczeństwo i higiena pracy – work safety and hygiene choroba zawodowa – occupational disease czas pracy – working time dzień powszedni (dzień pracy) – weekday dzień roboczy – working day dzień wolny od pracy – rest-day gałąź pracy – branch of work godziny nadliczbowe – overtime Kodeks pracy – Labour Code miejsce pracy – workplace młodociany pracownik – young employee niezdolność do pracy – incapacity to work ochrona zdrowia – health protection odpowiedzialność materialna pracowników – financial…

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis akcja – share *Hbl akcja imienna – registered share akcja na okaziciela – bearer share akcja uprzywilejowana – preference share akcja zwykła – ordinary share akcjonariusz (spółki kapitałowej) – shareholder *Hbl akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej – shareholder *Hbl of a limited joint-stock partnership akcjonariusz zwykły – ordinary shareholder akt notarialny – notarial deed akt założycielski – founding act aport – contribution in kind bezwzględna większość głosów – absolute majority of votes cena emisyjna…

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Kursywą oznaczono zapożyczenia (naturalizowane), terminy będące elementem mikrosystemu terminologicznego opatrzono znakiem *ms, zaś homonimy bliskoznaczne – znakiem *Hbl. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis aukcja – auction bezpodstawne wzbogacenie – unjustified enrichment czyn niedozwolony – tort burmistrz – mayor czynność prawna – act in law dalszy zapis – sublegacy data pewna – authenticated date dług spadkowy – inherited debt droga konieczna – (right of) necessary way dział spadku – division of the estate dziedziczenie ustawowe – statutory succession gmina – gmina *ms gwarancja jakości – guarantee of quality kara…